นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า

กรณีสินค้าเสียหาย สามารถแจ้งเพื่อขอเปลี่ยนคืนภายใน 1 สัปดาห์หลังได้รับสินค้าแล้ว โดยมีเงื่อนไขการรับประกันและวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. สินค้าที่รับคืน เป็นสินค้าที่เกิดจากความเสียหาย แตกหัก ชำรุด จากการผลิต การหีบห่อบรรจุ การจัดส่ง หรือจากการที่สินค้าผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์
  2. แจ้งปัญหาผ่านทางโทรศัพท์, Line, Facebook หรืออีเมลหาเราตามรายละเอียดหน้าเว็ปไซต์ได้เลย
  3. ส่งสินค้ากลับมาที่โรงงาน ที่อยู่ ศูนย์พระแม่ราชินีแจ้ห่ม เลขที่ 112 หมู่ 10 ต. วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
  4. ทางโรงงานจะทำการตรวจสินค้าเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ในสินค้าชนิดเดียวกัน และนำจัดส่งให้ท่านภายในหนึ่งสัปดาห์หลังได้รับคืนสินค้า

 ทางบริษัทขอสงวนการเปลี่ยนคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

1. สินค้าที่ไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
2. ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานของลูกค้า

หมายเหตุ

เลาดาโต ซี เคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณีหากเกิดมีข้อพิพาท/ขัดแย้ง ทางเรา จะพยายามอย่างที่สุดในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อพิพาทเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว เลาดาโต ซี ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งสิ้นทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า